Lịch hội thảo/khóa học 2015

on 30 November 2014

 

             
Tháng/Năm   Ngày   Chương Trình   Địa Điểm
             
Tháng 1
2015
  24 - 25   Smart Kid
 Ernest Wong
  TP. HCM
             
    22 - 25   Never work again

  Singapore
             
      25   Success Channel
Peng Joon, Bellum, Thomas 
  Hà Nội 
             
    29   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  Hà Nội
             
    30   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  TP. HCM
    31 - 01   Workshop Thomas    TP. HCM
             
             
Tháng 2
2015
  03   Preview MMI
Nguyễn Mạnh Hà
  Hà Nội
             
    06   Preview Internet Marketing

  Hà Nội
             
    07   Preview Internet Marketing

  TP.HCM
             
    07  

Bản đồ thành công
Anh Hà

  Hà Nội
             
    10   Preview MMI   Hà Nội
             
    27 - 01/03   Internet Income Intensive
Peng Joon
  TP. HCM
             
             
Tháng 3
2015
  05   Preview Memory

  Hà Nội
             
    07   Cashflow Workshop

  Hà Nội
             
    07 - 08   Memory Workshop

  Hà Nội
             
    04   Preview Internet Marketing

  Hà Nội
             
    06 - 08   Internet Income Intensive
Peng Joon
  Hà Nội
             
    07 - 08   Workshop Lachlan
Lachlan
  TP. HCM
             
    10   Đầu xuân bàn chuyện làm giàu   Hà Nội
             
    14   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn   Hà Nội
             
    15   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn   TP. HCM
             
    14 - 15   Superteen Coaching
Ernest Wong
  TP. HCM
             
    14 - 15   Workshop Lachlan
Lachlan
  Hà Nội
             
    21   Preview Thomas
Thomas Yin
  Hà Nội
             
    26   Preview Thomas
Thomas Yin
   
             
    28 - 29   Workshop Thomas
Thomas Yin
  Hà Nội
             
    27 - 29   MMI Hà Nội   Hà Nội
             
             
Tháng 4
2015
  03 - 05   MMI HCM

  TP. HCM
             
    07 - 08   EOW

  TP. HCM
             
    10   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  TP. HCM
             
    11   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  Hà Nội
             
    24   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  TP.HCM
             
    25   Khai phá sức mạnh tiềm ẩn

  Hà Nội
             
    28 - 02/05   GBI   Malaysia
             
             
Tháng 5
2015
  05 - 08   TOTAL SUCCESS
Anthony Robbin
  TP.HCM
             
    18   Preview Lachlan
Lachlan
  TP.HCM
             
    18   Preview a Cương
Nguyễn Duy Cương
  TP. HCM
             
    19   Preview Lachlan
Lachlan
  TP. HCM
             
    19   Preview Patrick   TP. HCM
             
    23 - 24   Workshop Patrick   TP. HCM
             
    28 - 31   SmartKids
Ernest Wong
  Hà Nội
             
    29   Preview A Cương   Hà Nội
             
             
Tháng 6
2015
  05 - 07   Kevin Workshop

   
             
    17 - 18   Wealth Expo

  Hà Nội
             
    20 -21   Wealth Expo   TP. HCM
             
        Smart Kid
Ernest Wong
  Hà Nội
             
        Smart Kid
Ernest Wong
  TP. HCM
             
        Smart Kid
Ernest Wong
  Hà Nội
             
             
Tháng 7
2015
  05 -  09   Superteen Bootcamp
Ernest Wong
  TP.HCM
               
        Superteen Bootcamp
Ernest Wong
  Hà Nội
             
             
Tháng 8
2015
  29 - 30   SLM

  TP.HCM
             
        Huấn Luyện Người Huấn Luyện

  Singapore
             
        SmartKids
Ernest Wong
  Hà Nội
             
        SmartKids
Ernest Wong
  TP.HCM
             
             
Tháng 9
2015
  12   Property Showcase    
             
        EWTC    
             
        EOW

   
             
             
Tháng 10
2015
      SmartKids
Ernest Wong
  Hà Nội
             
        SmartKids
Ernest Wong
  TP.HCM
             
             
             
Tháng 11
2015
      MMI

  Hà Nội
             
        MMI

  TP.HCMi
             
    13 - 15   NAC

  TP.HCM
             
        Master Of Wealth
Robert Kiyosaki
  Hà Nội
             
             
             
Tháng 12
2015
     

EOW

  Hà Nội
             
        Property Showcase 

  Hà Nội
             
        Property Showcase

  TP. HCM